برنامه سی امین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران
۲۸-۳۰ ماه ژوئن ،۲۰۱۹ فلورانس، ایتالیا

سه دهه تجربه و چالش

جمعه ۲۸ ژوئن

۹:۰۰-۱۰:۰۰
ثبت نام

۱۰:۰۰-۱۰:۱۰
خوش آمد گویی مسئول کمیته برگزاری کنفرانس فلورانس

۱۰:۲۰: ۱۰:۱۰۰ 
سخنان شهردار فلورانس

۱۰:۲۰-۱۰:۳۰
سخنان رئیس شورای استان توسکانا

۱۰:۳۰:۱۰:۴۰
سخنان مسئول حقوق برابر شهرداری فلورانس

۱۰:۴۰-۱۱:۰۰
پیام بنیاد: گلناز امین

۱۱:۰۰ -۱۱:۱۵
تنفس

۱۱:۱۵: -۱۱:۳۰
مسئول هنری بنیاد: معرفی نمایشگاه وهنرمندان تجسمی

۱۱:۳۰-۱۲:۰۰
سخنرانی شیرین عبادی، برنده ی جایزه ی صلح نوبل ۲۰۰۳

۱۲:۰۰-۱۴:۳۰
تنفس ناهار

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

سیاست زنان : چطور میشود دنیای دیگری را به دنیا آورد؟
گفتگوی میهمانان ایتالیائی دانی یلا پله گرینی، فمینیست 
و لوئیزا بتی داکلی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و زنان

۱۵:۴۵- ۱۵:۳۰
تنفس

۱۶:۰۰- ۱۵:۴۵
معرفی پروژه شورا مکارمی : ایران و وقایع وداستان های سالهای ۱۹۸۰

۱۸:۰۰- ۱۶:۰۰
فیلم سی سالگی بنیاد پژوهش های زنان ایران و جشن

۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
تنفس شام

۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
(کنسرت:هانی مجتهدی (آلمان 

شنبه ۲۹ ژوئن

۹:۳۰-۱۰:۰۰

ثبت نام

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
(سخنرانی: منیرو‌روانی پور (امریکا)

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
سخنرانی: ایران

۱۲:۰۰-۱۴.۰۰
تنفس نهار

۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
(سخنرانی: نیره توحیدی (امریکا

۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
سخنران از ایران

۱۶:۰۰-۱۶:۳۰
تنفس

۱۶:۳۰-۱۷:۳۰
(سخنرانی: مهناز متین (فرانسه

۱۷:۳۰-۲۰:۰۰
تنفس شام

۲۰:۰۰-۲۱:۰۰
(کنسرت: دریا دادور ( فرانسه

یکشنبه ۳۰ ژوئن

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
(سخنرانی: پرستو‌ فروهر (المان

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
(سخنرانی: کاوه کرمانشاهی (المان)

۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
تنفس نهار

۱۴:۰۰-۱۶:۳۰
میز گرد: مکثی بر سی سال کار جمعی 
(به گردانندگی شهلا شفیق (فرانسه
(و شرکت جمیله داودی (امریکا)، حمید نوذری (المان)، صدیقه فخرابادی (امریکا)، میهن روستا (المان)، ناهید نصرت (المان

۱۶:۳۰-۱۷:۳۰
ارزیابی سی امین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

۱۷:۳۰-۱۸:۳۰
(کنسرت: شیرین مهربد (کانادا