برنامه‌ی ۳۰امین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

۲۸-۳۰ ژوئن، ۲۰۱۹ فلورانس، ایتالیا

 

 

سه دهه تجربه و چالش

جمعه ۲۸ ژوئن

 

۹:۰۰-۱۰:۰۰

ثبت‌نام

 

۱۰:۰۰-۱۰:۱۵

خوش آمد گویی صبری نجفی (مسئول کمیته برگزاری سی امین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران)

 

۱۰:۱۵-۱۰:۳۰

سخنرانی: ائوجنیو جانی ( رئیس شورای استان توسکانا)   

 

۱۰:۳۰-۱۰:۴۰

سخنرانی: سارا فونارو (مسئول  امکانات برابر شهرداری فلورانس)

 

 

۱۰:۴۰-۱۱:۰۰

پیام بنیاد: گلناز امین

 

۱۱:۰۰-۱۱:۱۵

تنفس

 

۱۱:۱۵-۱۱:۳۰

مسئول هنری بنیاد: معرفی نمایشگاه و هنرمندان تجسمی

 

۱۱:۳۰-۱۲:۰۰

سخنرانی شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۰۳

 

۱۲:۰۰-۱۴:۳۰

تنفس ناهار

 

۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

گفتگوی میهمانان ایتالیایی، سیاست زنان: چطور میشود دنیای دیگری را به دنیا آورد؟

دانی یلا پله گرینی،  نویسنده فمینیست و لوئیزا بتی داکلی،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و زنان


 

 

۱۵:۳۰-۱۵:۴۵

معرفی پروژه  شورا مکارمی : ایران و وقایع و داستان های سالهای ۱۹۸۰


 

 

۱۵:۴۵-۱۸:۰۰

فیلم۳۰ سالگی بنیاد پژوهش‌های زنان ایران و جشن

 

۱۸:۰۰-۲۰:۰۰

تنفس شام

 

۲۰:۰۰-۲۱:۰۰

کنسرت: هانی مجتهدی (آلمان)

 

 

 

 

شنبه ۲۹ ژوئن

 

۹:۳۰-۱۰:۰۰

ثبت‌نام

 

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰

سخنرانی: منیرو روانی‌پور (آمریکا)

 

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰

سخنرانی: (ایران)

 

۱۲:۰۰-۱۴:۰۰

تنفس نهار

 

۱۴:۰۰-۱۵:۰۰

سخنرانی: نیره توحیدی (آمریکا)

 

۱۵:۰۰-۱۶:۰۰

سخنرانی: (ایران)

 

۱۶:۰۰-۱۶:۳۰

تنفس

 

۱۶:۳۰-۱۷:۳۰

سخنرانی: مهناز متین (فرانسه)

 

 

۱۷:۳۰-۲۰:۰۰

تنفس شام

 

۲۰:۰۰-۲۱:۰۰

کنسرت : دریا دادور (فرانسه)

 

 

یکشنبه ۳۰ ژوئن

 

 

۱۰:۰۰-۱۱:۰۰

سخنرانی: پرستو فروهر (آلمان)

 

۱۱:۰۰-۱۲:۰۰

سخنرانی: کاوه کرمانشاهی (آلمان)

 

۱۲:۰۰-۱۴:۰۰

تنفس نهار

 

۱۴:۰۰-۱۶:۳۰

میزگرد: مکثی به سی سال کار جمعی

به گردانندگی شهلا شفیق (فرانسه)

و شرکت: جمیله داودی (آمریکا)، حمید نوذری (آلمان)، صدیقه فخرآبادی (آمریکا)،

مهین روستا (آلمان)، ناهید نصرت (آلمان)

 

۱۶:۳۰-۱۷:۳۰

ارزیابی۳۰امین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

 

۱۷:۳۰-۱۸:۳۰

کنسرت: شیرین مهربد (کانادا)